DECYZJĄ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE — NSZZ POLICJANTÓW POZA UMOWĄ PREWENCYJNĄ

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów działa i prowadzi swoje prace na rzecz policjantów, emerytów i rencistów Policji w oparciu i na podstawie Statutu. Jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Zgodnie z § 9 pkt 16 Statutu,   celem Związku jest  obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji, w szczególności poprzez przygotowanie i realizację  programów obejmujących ubezpieczenia grupowe policjantów, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. małopolskiego jako jeden z nielicznych Zarządów Wojewódzkich posiada w swojej ofercie grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie propozycje kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Przedstawiane oferty są wynikiem wielogodzinnych prac i negocjacji dotyczących warunków ubezpieczenia pomiędzy stroną związkową i ubezpieczycielem. Cel jest zawsze jeden — jak najwięcej, za jak najmniej, a wybór towarzystwa ubezpieczeniowego jest indywidualną decyzją zainteresowanych ochroną ubezpieczeniową.

Oferta ubezpieczeniowa i negocjacje

W pierwszej połowie sierpnia 2022 roku z nową ofertą grupowego ubezpieczenia na życie w imieniu TUnŻ WARTA S.A wystąpił do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przedstawiciel Konsorcjum brokerskiego KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SP.z.o.o. & Merydian BDU S.A. W ocenie przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego przedstawiona oferta wymagała dalszych negocjacji i konsultacji między stronami umowy. Związkowcy domagali się, chociażby wprowadzenia do podstawowej oferty opieki medycznej jednak spotkali się w tym zakresie z odmową Konsorcjum brokerskiego. Działając w obronie interesów policjantów garnizonu woj. małopolskiego, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, dążąc do ostatecznego uzgodnienia kwestii spornych, jak również chcąc dochować należytej staranności i obiektywizmu zaprosił przedstawiciela Konsorcjum brokerskiego KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SP.z.o.o. & Merydian BDU S.A na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, które pierwotnie miało się odbyć w dniu 7 września 2022 roku w Krakowie, a ostatecznie odbyło się w dniu 5 września 2022 r. W trakcie tego spotkania, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zwrócili się do brokera również z wnioskiem o przedstawienie ofert innych ubezpieczycieli działających na rynku ubezpieczeń, aby wybrać tę najkorzystniejszą dla policjantów. Broker wskazał, że przygotowanie takich ofert wymaga czasu i dużego nakładu pracy z jego strony. Należy w tym miejscu podkreślić, że organy Związku zobligowane są do kolegialnego działania, w konsekwencji czego każda z przedstawionych ofert skierowanych do policjantów i członków ich rodzin zostałaby poddana głosowaniu i o jej przyjęciu lub odrzuceniu zdecydowaliby członkowie Zarządu Wojewódzkiego.

Co się stało?

Przedstawiciel Konsorcjum brokerskiego KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SP.z.o.o. & Merydian BDU S.A. działając w imieniu TUnŻ WARTA S.A napotykając na konstruktywne uwagi ze strony Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dotyczące oferty ubezpieczeniowej, skierował swoje kroki do   Związku Zawodowego Pracowników Policji z siedzibą w Nowym Sączu, który udzielił pełnomocnictwa w zakresie wprowadzenia negocjowanej oferty dla pracowników i funkcjonariuszy garnizonu małopolskiego. Tutaj można by postawić kropkę i wszystko byłoby w jak największym porządku, gdyby nie to, co stało się dalej.

Wideokonferencja

23 sierpnia 2022 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zorganizowała wideokonferencję dla kierownictwa Policji garnizonu małopolskiego, w której uczestniczył jedynie przedstawiciel Konsorcjum brokerskiego KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SP.z.o.o. & Merydian BDU S.A. Tym samym, na przedmiotową wideokonferencję nie został zaproszony żaden inny ubezpieczyciel czy broker, który mógł zaprezentować inną ofertę ubezpieczenia grupowego. Również nie zostały zorganizowane inne wideokonferencje mające na celu przedstawienie ofert innych ubezpieczycieli. W ocenie Związku, taka sytuacja ze względu na brak jakichkolwiek innych oferentów, a tym samym konkurentów, nie sprzyja wyborowi oferty najkorzystniejszej pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i wysokości składki ubezpieczeniowej.

Jednostronny przekaz

Prezentując swoją ofertę podczas wideokonferencji, przedstawiciel Konsorcjum brokerskiego przekazał nieprawdziwe informacje na temat Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz jego Przewodniczącego jakoby ten działał na szkodę policjantów, nie chcąc podpisać umowy ubezpieczenia. Wg relacji brokera miał on mieć utrudniony kontakt z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego z powodu ich nieobecności.  Powyższe informacje nie polegają na prawdzie, a Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Konsorcjum Brokera, rozmowach telefonicznych, jak również prowadził korespondencję w celu wynegocjowania najkorzystniejszej oferty dla policjantów. Pełna korespondencja między podmiotami dostępna jest do wglądu w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Z ogromną przykrością należy stwierdzić, że w ocenie brokera negocjacje oferty  stanowią działalność na szkodę policjantów! Pikanterii do całej tej sytuacji dodaje fakt, że przekaz był jednostronny, oraz bez możliwości przedstawienia stanowiska przez przedstawicieli NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Podsumowanie

18 stycznia 2023 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wydał decyzję nr 5/2023 w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania środków finansowych z funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. „Policja 2022”, zgodnie z którą w skład Komisji nie powołał przedstawiciela NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Należy zauważyć, że Komisja będzie decydowała w sprawach dotyczących indywidualnie jak i ogólnie policjantów i pracowników Policji, co oznacza, że NSZZ Policjantów została pozbawiona możliwości obrony praw, i interesów materialnych, zbiorowych, oraz indywidualnych swoich członków i pozostałych osób, wchodzących w skład garnizonu małopolskiego, ale również współuczestniczenia w tworzeniu korzystnych warunków pracy i bytu dla ww. osób. Należy pamiętać, że fundusz zasilany będzie środkami przekazywanymi przez zakład ubezpieczeń TUnŻ Warta S.A. z umów ubezpieczenia zawartych w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2022”, które opłacają policjanci i pracownicy garnizonu małopolskiego, w tym również członkowie NSZZ Policjantów.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w poprzedniej decyzji nr 115/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania środków finansowych z funduszy prewencyjnych utworzonych w ramach programów ubezpieczeniowych „Policja 2015” (PZU Życie S.A.) i „Policja Małopolska 2016” („Warta” S.A.), do Komisji do spraw przyznawania środków finansowych z funduszy prewencyjnych utworzonych m.in. w ramach umowy prewencyjnej z dnia 16 czerwca 2016 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. powołano nie tylko przedstawicieli NSZZ Policjantów, ale również przedstawiciela ZZ Pracowników Policji pomimo tego, że przedmiotowy Związek Zawodowy Pracowników Policji nie był stroną umowy prewencyjnej z TunŻ Warta S.A., a przedstawiciel ten decydował również o przyznaniu środków funduszu prewencyjnego, którego dotyczyła przedmiotowa Umowa. Decyzja nr 115/2020 zatem jednoznacznie wskazuje, że rozumienie i zgodny zamiar stron Porozumienia obejmował umożliwienie udziału w komisjach do spraw przyznawania środków finansowych wszystkim zainteresowanym związkom zawodowym. Natomiast z niewiadomych przyczyn w Decyzji doszło do naruszenia Porozumienia, jak i zasady jednakowego traktowania związków zawodowych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W ocenie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego doszło do sytuacji wcześniej niespotykanej, tj. uniemożliwiono przedstawicielom NSZZ Policjantów udziału w pracach Komisji. Wczoraj tj. 14 lutego 2023 roku ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przesłał do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wezwanie do zmiany Decyzji nr 5/2023 w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania środków finansowych z funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. „Policja 2022” poprzez uwzględnienie w składzie osobowym Komisji do spraw przyznawania środków finansowych z funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach ww. programu ubezpieczeniowego przedstawicieli NSZZ Policjantów.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zawsze działał i będzie działał w celu obrony praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji, a wybór ubezpieczyciela pozostawiamy indywidualnej decyzji zainteresowanego.

źródło: nszzp-malopolska.pl