Oddział Prewencji Policji w Krakowie

Oddziały Prewencji Policji/Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji są wyodrębnionymi jednostkami specjalistycznymi tworzonymi na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji. W składzie Policji w chwili obecnej funkcjonuje ponad 20 jednostek tego typu. OPP/SPPP znajdują się w strukturach Komend Wojewódzkich Policji i kierowane są do służby prewencyjnej jako wsparcie jednostek terenowych to jest Komend Powiatowych/Miejskich Policji. Stanowią również odwód Komendanta Głównego Policji do ewentualnego działania na terenie kraju. Specjalizacja tego typu jednostek polega na tym, iż policjanci są szkoleni i przygotowywani do prowadzenia działań zespołowych w sytuacjach użycia większych sił policyjnych, realizacji służby w składzie pododdziału zwartego.

Do głównych zadań OPP/SPPP należą:
• wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akcji/operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
• udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
• ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
• przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
• wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych.
W strukturach OPP w Krakowie znajdują się cztery kompanie prewencji z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 205a w Krakowie. Dodatkowo w strukturach jednostki znajduje się pluton wzmocnienia oraz pluton wsparcia taktycznego, a także zespoły wspomagające. W chwili obecnej OPP w Krakowie pełni służbę ponad 400 funkcjonariuszy.

W okresie 2003 – 2009 w OPP w Krakowie funkcjonowały Pododdziały Służby Kandydackiej umożliwiające odbycie zastępczej służby wojskowej w szeregach Policji. W tym okresie co rocznie około 100 – 200 funkcjonariuszy pełniło służbę na terenie garnizonu małopolskiego realizując zadania patrolowe, a także biorąc udział w różnego rodzaju zabezpieczeniach zgromadzeń, manifestacji, imprez masowych i sportowych.
W związku z tym, iż policjanci służby kandydackiej pełnili ją w systemie skoszarowanym, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidywanego, nagłego zdarzenia wymagającego natychmiastowego użycia większej ilości sił, podlegali oni alarmowaniu i zobligowani byli do osiągnięcia w jak najkrótszym czasie gotowości do wyjazdu w rejon zdarzenia. W 2009 roku kiedy to na skutek znowelizowania przez Sejm ustawy o Zasadniczej Służbie Wojskowej przestały istnieć Pododdziały Służby Kandydackie i powstała IV kompania (zawodowa) OPP w Krakowie.
1 września 2022 Komendant Główny Policji zwiększył stan etatowy OPP w Krakowie do 554 funkcjonariuszy, powołując tym samym zamiejscową kompanię V w Nowym Sączu.
Dodatkowo w województwie małopolskim funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji wspiera około 1000 specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy pionu prewencji ze stanu małopolskich komend powiatowych/miejskich, którzy wchodzą w skład Nieetatowych Pododdziałów Prewencji.

W chwili obecnej struktura OPP w Krakowie przedstawia się następująco:

Dowództwo oddziału:
– Dowódca oddziału
– Zastępcy dowódcy oddziału

Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurni OPP
– Asystenci

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystenci

Zespół Szkolenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjaliści

Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

Pięć Kompanii Prewencji (od 1.09.2022) składające się każda z:
– Dowództwa Kompanii
– Czterech Plutonów Prewencji

Pluton Wzmocnienia:
– dowódca plutonu
– trzech Drużyn Miotaczy Wody (dowódca, referent, policjant)
– załogi Transportera Opancerzonego (referenci)
– czterech drużyn: Automatycznej Wyrzutni Granatów Łzawiących, Reflektora Olśniewającego, Long Range Acoustic Device (LRAD, emitujący fale ultradźwiękowe) wykorzystywanego jako urządzenie rozgłaszające dużej mocy

Pluton Wsparcia Taktycznego:
– Dowódca Plutonu
– Dowódcy drużyn
– Referenci
– Policjanci