Zarząd Terenowy

11.05.1990r. zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, co pozwoliło na utworzenie poszczególnych zarządów wojewódzkich, terenowych i szkolnych. Zarząd Terenowy NSZZP OPP i SPKP w Krakowie jako komórka odpowiedzialna za reprezentowanie interesów policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, podlega bezpośrednio Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZP woj. małopolskiego. Na dzień 31.12.2019r. Zarząd Terenowy liczył 282 związkowców, a ich liczba ciągle rośnie. Jest to wielki sukces wiedząc, że przynależność do związków jest dobrowolna.

Zarząd Terenowy w porozumieniu z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Krakowie jak i  Przewodniczącym ZW NSZZP woj. małopolskiego, podczas swojej działalności niejednokrotnie organizował lub współorganizował wiele inicjatyw sportowych, społecznych, spotkań integracyjnych, dzięki czemu jest to jeden z prężniej działających Zarządów.

13.04.2017 podczas wyborów Terenowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej NSZZP OPP i SPKP w Krakowie powołane zostało:

Prezydium

Komisja Rewizyjna

Delegaci na wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą