Jest projekt rozporządzenia, czyli równoważnik po nowemu…

 

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dzisiaj Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia, norm wyżywienia oraz wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego w zamian za wyżywienie…

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i …) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).
Projektowany akt wykonawczy określa:
1) rodzaje norm wyżywienia oraz ich wartość pieniężną,
2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami,
3) przypadki przyznawania poszczególnych norm wyżywienia,
4) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione oraz wartość pieniężną uzupełnienia,
5) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wymiar jego podwyższania, a także jednostkę organizacyjną Policji właściwą do jego wypłacania oraz terminy jego wypłaty.

Zagadnienia będące przedmiotem projektu są uregulowane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 1366, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.).

Celem wydania nowego rozporządzenia jest potrzeba dostosowania projektowanych rozwiązań do zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wyżywienia policjantów oraz przysługującego im świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie wprowadzonych na podstawie przepisów przytoczonej wyżej ustawy. W porównaniu do obowiązującego stanu prawnego projektowane rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian.

W projekcie określono rodzaje norm: szkolną SZ oraz lotniczą LOT – które składają się z trzech posiłków) oraz uzupełniającą DU i szczególną DS, średnie wartości energetyczne produktów żywnościowych (§ 3 ust.1), średnie wartości odżywcze produktów żywnościowych objętych normami wyżywienia (§ 3 ust. 2) oraz wartości pieniężne poszczególnych norm wyżywienia (§ 4).
W przepisach § 5–8 określono przypadki przyznawania policjantom poszczególnych norm wyżywienia, a w § 9–12 – przypadki, w których norma SZ oraz DU może zostać uzupełniona.

Ponadto, w projekcie wskazano również wysokość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie (§ 14), a także kwotę podwyższenia tego świadczenia, jednostkę organizacyjną Policji właściwą do jego wypłacenia oraz termin jego wypłaty (§ 16).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, tj. z dniem 1 października 2020 r.