Komunikat Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

 

Po wczorajszej decyzji prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kolejny organ, którego jesteśmy częścią zajął właściwe stanowisko.  Jednocześnie w dniu 20 października Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ogłosi jakie będą pierwsze oficjalne działania.

KOMUNIKAT

Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 11 października 2022 r. w biurze Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Przedstawiciele związków wchodzących w skład Federacji złożyli sprawozdanie ze spotkań z ministrami, którym podlegają ich resorty.
W czasie spotkania omawiano brak reakcji Premiera i Ministrów MSWIA, MS i MF na wystąpienie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 07 września 2022 r. w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w formacjach im podległych.

Radzono również nad krokami, które Federacja ZZ SM musi podjąć w celu wyegzekwowania postulatów wysuniętych w ww. piśmie do Premiera. Na posiedzeniu Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych omówiono również sprawy organizacyjne dotyczące wyegzekwowania od strony Rządowej naszych postulatów celem rekomendowania ich na posiedzeniu Rady FZZSM.
Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraziło też swój sprzeciw wobec treści zawartych w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach zmieniającej termin wejścia w życie zapisów Ustawy Budżetowej na rok 2023 w zakresie terminu naliczania kwoty bazowej służ bom mundurowym, czyli wprowadzenia waloryzacji od l marca 2023r.

W czasie obrad postanowiono również, że na dzień 20 października 2022r. zostanie zwołane posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych SM. Rada, która podejmować będzie decyzje włącznie z możliwością akcji protestacyjnej.

 

Za Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Przewodniczący Federacji ZZSM

Czesław Tuła