KOLEJNA EDYCJA KURSU Z ZAKRESU PODEJMOWANIA INTERWENCJI I REAGOWANIA NA NIESTANDARDOWE ZACHOWANIA OSÓB

 

Dopiero co, bo 8 lipca br. Dowódca OPP w Krakowie insp. Jarosław Nowak wręczał policjantom zaświadczenia ukończenia kursu w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane, a już wystartowała kolejna, druga edycja przywołanego kursu.

W pięciu kolejno następujących po sobie dniach policjanci będą doskonalić posiadane już umiejętności z takiej tematyki, jak: taktyka i technika interwencji, pierwsza pomoc przedmedyczna, prawne oraz psychologiczne aspekty podejmowania interwencji, symulacje interwencji policyjnych. Treści kształcenia wynikają wprost z programu wprowadzonego decyzją Komendanta Głównego Policji nr 399 z dania 18 lipca 2021 r. pod tożsamą co wcześniej wymienioną nazwą kursu.

Istotę wprowadzonego szkolenia należy upatrywać w zawartym w tytule omawianego kursu zwrocie: „niestandardowe zachowania osób”. Chodzi tutaj o agresywne, często irracjonalne zachowania osób w stosunku do interweniujących policjantów, ale i wobec samych siebie. Osoby te często są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub wykazują różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Policjanci w trakcie kursu doskonalą posiadane już przez siebie umiejętności, które mogą okazać się wysoce przydatnymi kompetencjami w przypadku dynamicznie prowadzonych przez nich interwencji wobec ww. osób. Kadrę dydaktyczną stanowią instruktorzy z Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie wraz z instruktorami z poszczególnych pododdziałów, Zespół Medyczny oraz policjant z Zespołu Psychologów KWP w Krakowie. Clou kursu są symulacje interwencji policyjnych.

Wcześniej jednak policjanci doskonalą umiejętności z zagadnień prawnych użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Prowadzone są również zajęcia na macie, hali sportowej z takich tematów jak m.in. boks, obrona przed niebezpiecznym przedmiotem, podcięcia, walka w parterze, kajdankowanie.

Ważnymi aspektami poprzedzającymi udział w symulacjach policyjnych są też te, zawiązane z udzielaniem pierwszej pomocy, np. osobie z widocznymi krwotokami oraz związane z występowaniem zachowań agresywnych i autoagresywnych, które mogą wynikać z zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości. Dopiero wówczas – po zrealizowaniu ww. bloków tematycznych, uczestnicy kursu przystępują do symulacji. W scenkach sytuacyjnych wykorzystywane są wszystkie utrwalone przez uczestników szkolenia umiejętności.

Kadra instruktorska, która składa się z praktyków policyjnych, układa scenki sytuacyjne w taki sposób, aby maksymalnie oddawały one realizm podejmowanej interwencji, aby wystąpiły czynniki dekoncentrujące uwagę policjantów oraz aby po jej ukończeniu móc wyciągnąć stosowne wnioski. W tym celu scenki są filmowane, a następnie odtwarzane są one na sali szkoleniowej i wskazywane są dalsze kierunki działań, które policjanci mogą podjąć, aby jeszcze skuteczniej móc wykonywać realizowane zadania.

oprac: podkom. Norbert Andraszak