Z pytaniami o dodatki służbowe/funkcyjne poczekamy do 9 listopada

 

13 września 2022 roku Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, działając w formie kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów w trybie dostępu do informacji publicznej, zwrócił się do Komendanta Głównego Policji gen.insp. dr. Jarosława Szymczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona  o informacje dotyczące wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych funkcjonariuszy Policji oraz jaka ilość wniosków o podwyższenie dodatków służbowych/funkcyjnych  została negatywnie rozpatrzona, cofnięta, czyją decyzją i na jakiej podstawie prawnej i faktycznej. (pisaliśmy o tym w artykule – (Dodatek służbowy. Coś dać, czy wystarczy obiecać?)

Pismem z dnia 28 września br. Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poinformował adresata, że odpowiedź zostanie udzielona do dnia 09 listopada 2022 roku. Zakres żądanych informacji wymaga bowiem przetworzenia ich przez komórki merytoryczne.

Mając na uwadze szczegółowość i obszerność wniosku o udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej nie pozostaje nam nic innego jak tylko cierpliwie poczekać do 9 listopada. Mamy również nadzieję, wręcz jesteśmy pewni, że odpowiedź uzyskamy bez zbędnej zwłoki, gdyż pełna realizacja prawa do informacji o działalności organu  jest możliwa jedynie wówczas, gdy udzielenie informacji następuje w rozsądnym terminie.

źródło: nszzp-malopolska.pl