Apolityczna petycja Rafała Jankowskiego

(…) Działając w imieniu własnym, jako policjant i związkowiec, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w interesie publicznym oraz z uwagi na dobro służby, na podstawie art.2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wnoszę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do:

1. ustawowego zagwarantowania, że na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż określony procent produktu krajowego brutto;
2. ustanowienia ustawowej, nie krótszej niż 4 letniej kadencji Komendanta Głównego Policji.

Podjęta inicjatywa winna doprowadzić do wprowadzenia rozwiązań umacniających apolityczność Policji. Przewidziane w petycji rozwiązania uniemożliwiałyby instrumentalne wykorzystanie budżetu Policji oraz funkcji Komendanta Głównego Policji, w ramach bieżących działań politycznych.(…)

–  Tak brzmi wstęp petycji Rafała Jankowskiego, która została złożona w Sejmie RP już w maju 2020′ (Nr petycji BKSP-145-IX-146/20).

Apolityczna petycja Rafała Jankowskiego

Niemal w każdym przekazie medialnym policji zarzucane jest upolitycznienie. Policjanci używają siły, to znaczy, że – działają na polityczne zamówienie. Nie używają siły – to znaczy, że tak im każą ich polityczni mocodawcy. Zabezpieczają zgromadzenie, czy tylko bronią się przed rozbestwionymi chuliganami – to także oczywiście ich działania są polityczne – twierdzą politycy będący aktualnie w opozycji.

Mnożą się żądania wyposażenia policjantów działających w zwartych oddziałach w imienniki, kamery i ostatnio – wprowadzenia drakońskiego prawa nakazującego karanie z urzędu policjantów za wykonywanie rozkazów! Posłowie proponują też powołanie Biura Monitorowania Policji, choć organów kontrolujących pracę policji jest już kilka. Zdaniem ekspertów o kilka za dużo.

Nie wdając się w polityczny dyskurs z autorami tych propozycji, chcemy przypomnieć wszystkim mediom i politykom inicjatywę zmierzającą do realnego zapewnienia apolityczności policji w przestrzeni prawno-ustrojowej. A jest nią petycja przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, której celem jest zagwarantowanie niezależności Policji.

28 stycznia 2021′ petycja będzie przedmiotem obrad sejmowej Komisji ds. Petycji.

W maju 2020′ Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski złożył w Sejmie RP petycję w sprawie wprowadzenia kadencyjności stanowiska Komendanta Głównego Policji na wzór Rzecznika praw Obywatelskich i szefa NIK oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie powiązania budżetu Policji ze wskaźnikiem PKB oraz co uniezależniłoby Komendanta Głównego Policji od sprawującej w danym momencie władzę opcji politycznej (Nr petycji BKSP-145-IX-146/20).

Propozycje przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów /popierane przez Najwyższą Izbę Kontroli – w swoim raporcie NIK również wskazał potrzebę wprowadzenia finansowania policji w powiązaniu z PKB/ zapewniłyby niezależne od polityki finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz uniemożliwiłyby naciski polityczne oraz instrumentalne wykorzystywanie budżetu Policji i funkcji Komendanta Głównego Policji.

Takie usytuowanie ustrojowe zagwarantowałoby policji realną apolityczność.

Sejmowa Komisja Petycji rozpatrzy 28 stycznia 2021′ petycję przewodniczącego NSZZ Policjantów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie powiązania budżetu Policji ze wskaźnikiem PKB oraz wprowadzenia kadencyjności stanowiska Komendanta Głównego Policji (Nr BKSP-145-IX-146/20).

– Petycję NSZZ Policjantów przedstawi poseł Marcin Duszek.

W posiedzeniu uczestniczyć będzie przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

(jp)