PODSUMOWANIE ROKU SZKOLENIOWEGO NIEETATOWYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI

14 grudnia br. Zespół Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przeprowadził ostatnie w tym roku szkolenie dla Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji z zakresu taktyki działań podczas zbiorowego zakłócenia porządku publicznego w transporcie publicznym.

Zajęcia miały na celu przypomnienie policjantom zasad działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności kontroli tłumu w pojazdach komunikacji miejskiej. W trakcie szkolenia policjanci mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w działaniach z wykorzystaniem autobusu komunikacji miejskiej. Ćwiczono prawidłowe wykonywanie zadań służbowych pomimo ograniczonej widoczności i huku pochodzącego ze środków pirotechnicznych. Dzięki temu, szkolenie NPP pozwoliło na podniesienie poziomu umiejętności funkcjonariuszy oraz zwiększenie ich gotowości do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach wymagających zastosowania siły. W ćwiczeniach brały udział plutony złożone z funkcjonariuszy z komend powiatowych pod dowództwem kom. Marka Skoczylasa, dowódcy VI Kompanii NPP, mł. asp. Adriana Niczyporczyka, dowódcy III Kompanii NPP a działaniom przyglądała się kadra dowódcza pozostałych kompanii NPP KWP w Krakowie. Szkolenie odbyło się pod nadzorem funkcjonariuszy ze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a symulacje działań wizytował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion wraz z Dowódcą Oddziału Prewencji policji w Krakowie insp. Jarosławem Nowakiem.

Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to jednostki powołane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzeń, demonstracji, zabezpieczania marszów oraz imprez sportowych, a także monitorowanie zachowań kibiców oraz grup chuligańskich. Ich zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie zamieszkom oraz zapewnienie porządku publicznego. NPP to jednostki, które są wyszkolone w zakresie działań w pododdziale zwartym oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym. Formacja ta składa się z funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w komendach miejskich i powiatowych, przede wszystkim w pionie prewencji.

Szczególne podziękowania należą się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie za udostępnienie autobusu do celów szkoleniowych, dzięki ich życzliwości policjanci mogli przećwiczyć warianty działań w niesprzyjających warunkach, w tym wypadku – w autobusie komunikacji miejskiej. Dzięki Wam zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom Krakowa na wyższym poziomie.