Podziękowanie za wspólną służbę dla podinsp. Krzysztofa Kadłuczki od policjantów Kompanii III

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na świetlicy III Kompanii  Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, podziękowano ustępującemu dowódcy kompanii za wspólne lata służby i złożono serdeczne życzenia w związku z objęciem nowego stanowiska służbowego.


9 marca 2023 roku, policjanci Kompanii Prewencji III OPP w Krakowie, w obecności Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosława Nowaka oraz Zastępcy Dowódcy  mł. insp. Rafała Kani, podziękowali podinsp. Krzysztofowi Kadłuczce za wspólną służbę na pododdziale i życzyli dalszych sukcesów zawodowych na nowo objętym stanowisku Zastępcy Dowódcy krakowskiego oddziału prewencji.

Uroczystość rozpoczęła się  meldunkiem złożonym przez asp. szt. Roberta Cygana o gotowości pododdziału do uroczystej zbiórki. Następnie insp. Jarosław Nowak zwrócił się do policjantów kompanii III, którzy wrócili z delegacji służbowej i  podziękował za wzorową realizację zadań na granicy polsko-ukraińskiej. Wprowadzając pełniącego obowiązki Zastępcy Dowódcy OPP podinsp. Krzysztofa Kadłuczkę, insp. Nowak powiedział, że zmiana na stanowiskach służbowych jest rzeczą naturalną i zawsze będzie się starał oto, by funkcjonariusze, którzy są doświadczeni i ambitni, zawsze mieli możliwość awansowania na wyższe stanowiska służbowe.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał nowo mianowany Dowódca Kompanii III asp. szt. Robert Cygan, który w imieniu swoim i policjantów powiedział:

Jestem przekonany, że w nowej roli, zmotywowany do działania, będzie Pan w stanie osiągnąć jeszcze więcej i kontynuować swoją misję w służbie dla dobra społeczeństwa. Wierzę również, że nowe stanowisko będzie stanowiło dla Pana wyzwanie i szansę na rozwój oraz zdobycie nowych umiejętności.

Na pamiątkę wspólnie spędzonych lat i wzorowo zrealizowanych zadań służbowych asp. szt. Robert Cygan wręczył podinsp. Kadłuczce symboliczny upominek od policjantów kompanii.

podinsp. Krzysztof Kadłuczka nie krył wzruszenia i w krótkich żołnierskich słowach zwrócił się do policjantów:

Dziękuję Wam drodzy policjanci, bo mój awans  to także Wasza służba na rzecz społeczeństwa. Dzięki Wam doszedłem do tego miejsca i dziś mogę stać przed wami już jako zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.


Współczesny pędzący świat, stawia przed nami wiele wymagań. Wymagań, które powodują przeplatanie się obowiązków służbowych i rodzinnych. Odnalezienie równowagi pomiędzy służbą i własną rodziną staje się kwestią konieczną dla policjantów Oddziału Prewencji Policji. Policjantem, który osiągnął to equilibrium, cechując się przy tym empatią i opanowaniem jest podinspektor Krzysztof Kadłuczka, który swoją długoletnią służbę rozpoczął dnia 16 września 1993 roku, jako aplikant Kompanii Prewencji I Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że wśród młodych funkcjonariuszy, znajduje się przyszły pełniący obowiązki Zastępcy Dowódcy tejże jednostki — człowiek, który w swoim plecaku służbowym odnajdzie przysłowiową buławę. Okres aplikacyjny zakończył 6 lutego1994 roku, po czym w latach 1994 – 1999 pełnił służbę na stanowisku policjanta Kompanii Prewencji I OPP w Krakowie. W 1999 roku został mianowany na stanowisko referenta Kompanii Prewencji I, a następnie u progu nowego tysiąclecia Krzysztof Kadłuczka objął pierwsze stanowisko związane z odpowiedzialnością za podległych policjantów — został Dowódcą Drużyny na tymże pododdziale. W roku 2003 roku w garnizonie małopolskim został utworzony Pododdział Służby Kandydackiej. W związku z tym koniecznym stało się skierowanie do służby w PSK, kadry dowódczej spośród najbardziej doświadczonych dowódców każdego szczebla, posiadających odpowiednie cechy i predyspozycje, wśród których jednym z funkcjonariuszy był Krzysztof Kadłuczka. Sprawował tam funkcję dowódcy drużyny PSK. Służba na tymże pododdziale wiązała się z ogromną odpowiedzialnością z uwagi na fakt, iż pododdział ten zasilili mężczyźni i kobiety, którzy stawiali pierwsze kroki w policyjnym fachu, stąd też na tejże kadrze spoczywało przekazanie ogromu wiedzy, odpowiedniego ukierunkowania, pomocy i nadzoru w codziennej służbie. Wielu z policjantów, których wtedy wprowadzał na policyjną drogę właśnie podinspektor Krzysztof Kadłuczka, pozostało w naszych szeregach do dnia dzisiejszego. Często sprawują już oni funkcje kierownicze w różnych jednostkach organizacyjnych. W 2007 roku Krzysztof Kadłuczka został mianowany na stanowisko Dowódcy Plutonu Wzmocnienia, które to piastował przez 10 lat. W 2017 roku wskutek wzorowo pełnionej służby na stanowisku Dowódcy PW Krzysztof Kadłuczka został mianowany na Zastępcę Dowódcy Kompanii Prewencji III , gdzie w roku 2019 został jej Dowódcą. Okres, w którym przypadło mu pełnić służbę na stanowisku Dowódcy Kompanii, był okresem, w którym wydarzenia na arenie międzynarodowej doprowadziły do powstania szeregu sytuacji kryzysowych, które wymagały realizacji wielu zupełnie nowych zadań przez policjantów Oddziału Prewencji Policji. Ogólnoświatowa pandemia Covid-19, kryzys migracyjny na granicy Polsko-Białoruskiej i konflikt zbrojny na Ukrainie — realizacja zadań właśnie w tym trudnym dla naszej formacji okresie została zwieńczona awansem w ramach powierzenia obowiązków podinsp. Krzysztofowi Kadłuczce na stanowisku zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie od dnia 1 marca 2023 roku.