Projekt prawdziwy, ale obawy fałszywe

Tematów siejących wśród policjantów niepokój w ostatnim czasie mamy pod dostatkiem. W większości przypadków stoją za tym celowe działania, ale nie brakuje też sytuacji, kiedy „ferment” wynika z niedoczytania i nadinterpretacji. Tak się też stało z projektem nowelizacji rozporządzenia określającego kompetencje ZERu w zakresie sposobu obliczania emerytur funkcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym albo jeszcze wczoraj, na rozmaitych grupach, na których policjanci wymieniają poglądy pojawił się projekt rozporządzenia MSWiA z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin. Projekt jak najbardziej autentyczny a jedna z wymienionych w nim zmian dotyczy ustalania wymiaru emerytury w oparciu o „sumę kwot uposażeń lub wynagrodzeń należnych w poszczególnych latach kalendarzowych z wybranych przez funkcjonariusza kolejnych 10 lat kalendarzowych”.

To w zupełności wystarczyło żeby telefony w Biurze Zarządu Głównego i Zarządach Wojewódzkich NSZZ Policjantów rozgrzały się do czerwoności, chociaż tak naprawdę policjanci i inni funkcjonariusze objęci naszą ustawą emerytalną nie mieli nawet najmniejszego powodu, by się niepokoić. Wręcz odwrotnie – ów projekt jest konsekwencją tegorocznej nowelizacji ustawy emerytalnej z 12 maja, która była korzystna i w zakresie nowelizowanego rozporządzenia dotyczy wyłącznie celników (funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej). To dlatego organ emerytalny przy obliczaniu ich emerytur będzie brał pod uwagę zarówno wynagrodzenie, jak i uposażenie z 10 lat. Trzeba tu bowiem pamiętać, że celnicy dołączyli do naszego systemu zaopatrzeniowego na zasadach, jakie obowiązują policjantów i innych funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 31 grudnia 2012 r. Przed majową nowelizacją ustawy, każdy celnik, który na tych zasadach chciał uzyskać emeryturę mundurową musiał udokumentować 5 lat służby w mundurze. Po zmianie już tego nie musi, a nowelizacja rozporządzenia, która wywołała tyle niepotrzebnych emocji, dostosowuje tę zmianę w szczegółach.

Tych, którzy mimo wszystko niedowierzają zachęcamy do przeczytania zamieszczonych poniżej załączników, czyli uzasadnienia do projektu oraz oceny skutków regulacji. Tak naprawdę wystarczy przeczytać pkt 1 w ocenie skutków regulacji pt. „jaki problem jest rozwiązywany?”

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów