DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY WYDŁUŻONY DO 14 LUTEGO 2021′

Dziś ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 14 lutego 2021 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020601.pdf