Specjalistyczne szkolenie dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

 

Jak prawidłowo reagować podczas interwencji na niestandardowe zachowania osób ? Podczas całorocznego cyklu kursów z tej tematyki przeszkolonych zostało 370 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Policjanci OPP to funkcjonariusze, którzy podczas służby biorą udział we wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach, związanych z masowymi imprezami sportowymi, koncertami zgromadzeniami czy akcjami protestacyjnymi różnych grup społecznych. To policjanci, którzy na co dzień podejmują również dziesiątki interwencji, często  z osobami w skrajnie trudnych sytuacjach emocjonalnych. Dlatego też tak ważne jest, aby w każdym wypadku umieli rozpoznać wszechstronnie sytuację i profesjonalnie zareagować, zapewniając tej osobie, ale również sobie bezpieczeństwo.
9 grudnia br. dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak wręczył podległym mu funkcjonariuszom Policji zaświadczenia ukończenia specjalistycznego kursu z zakresu „Podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.”   Tym samym ukończony został całoroczny cykl kursów prowadzonych w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie z  tych zagadnień. W ciągu całego 2022 roku przeszkolonych zostało 370 policjantów OPP w Krakowie.

Szkolenie przede wszystkim miało przygotować policjantów na sytuacje, gdy podczas interwencji mają do czynienia z  agresywnym, często irracjonalnym zachowaniem osób zarówno wobec funkcjonariuszy, jak i wobec siebie. Osoby te często są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub wykazują różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.  Ponieważ takich interwencji jest bardzo dużo, zasadne jest, aby każdy policjant pełniący służbę m.in. patrolowo-interwencyjną raz w roku uczestniczył w kursie z tej tematyki.

Idea, jaka przyświecała tworzącym program to przede wszystkim zwiększenie profesjonalizmu i bezpieczeństwa policjantów przeprowadzających na co dzień interwencje. Policjanci w trakcie pięciodniowego kursu doskonalili posiadane już przez siebie umiejętności, które mogą okazać się wysoce przydatnymi kompetencjami w przypadku prowadzonych przez nich interwencji.  Kadrę dydaktyczną stanowili instruktorzy z Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie, Zespół Medyczny oraz policjant-psycholog z Zespołu Psychologów KWP w Krakowie.
Na początku kursu policjanci utrwalali wiedzę z zagadnień prawnych użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
Następnie policyjny psycholog omawiał  symptomy zaburzeń psychicznych oraz zachowań spowodowanych zażyciem substancji psychoaktywnej, wpływającej na wzrost ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych i autoagresywnych, zaburzeń postrzegania sytuacji oraz zaburzeń komunikowania się. W hali sportowej prowadzone były również zajęcia praktyczne, obejmujące  obronę przed niebezpiecznym przedmiotem, walkę w parterze, zakładanie kaftana bezpieczeństwa. Zapoznawano policjantów także ze wschodnimi sztukami walki. Zajęcia fizyczne każdorazowo poprzedzane były intensywną rozgrzewką w formie kilkukilometrowego biegu oraz interwałowych ćwiczeń – tabata. Ważnymi elementami szkolenia, poprzedzającymi udział w symulacjach policyjnych były też te, zawiązane z udzielaniem pierwszej pomocy, np. osobie z widocznym krwotokiem czy związane z występowaniem zachowań agresywnych i autoagresywnych, które mogą wynikać z zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości. Po zrealizowaniu wszystkich tych bloków tematycznych, uczestnicy kursu przystępowali  do symulacji policyjnych.

W scenkach sytuacyjnych wykorzystywane były wszystkie utrwalone przez uczestników szkolenia umiejętności. Kadra instruktorska, składająca się z praktyków policyjnych, reżyserowała scenki sytuacyjne tak, aby w maksymalny sposób oddawały one realizm podejmowanej interwencji oraz aby występowały czynniki dekoncentrujące uwagę policjantów.
Ze względu na charakter pełnionej służby w Oddziale Prewencji Policji symulacje interwencji były wielowariantowe. Przykładem może być symulacja, w której grupa osób pod wpływem narkotyków zaatakowała uczestników dyskoteki. Rolą zespołu policjantów było dobranie odpowiedniej taktyki działania do napotykanych sytuacji.
I tak podczas symulacji, w jednym z pomieszczeń szkoleniowych gaszone jest światło, z głosnika odtwarzana jest głośna muzyka, włączane są stroboskopy, a policjanci zostają zaatakowani niebezpiecznym narzędziem przez osobę posiadającą przy sobie narkotyki. W tym samym czasie, w innym pomieszczeniu mamy  poszkodowanego z amputowaną dłonią i masywnym krwotokiem, w jeszcze innym policjanci natrafiają na osobę nieprzytomną, nieoddychającą i muszą wykonać resuscytację z użyciem defibrylatora, a dodatkowo na zewnątrz lokalu zbierają się osoby postronne tzw. gapiowie dopytujący co się stało.
Przeprowadzane były również takie symulacje, w których ocenie poddaje się prowadzenie rozmowy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Uwaga zwracana jest na werbalną oraz pozawerbalną komunikację policjanta z taką osobą.
Wszystkie prowadzone symulacje są nagrywane, a następnie odtwarzane w sali szkoleniowej.  Ma to na celu określenie i wskazanie dalszych kierunków działań, które policjanci mogą podjąć, aby jeszcze skuteczniej móc wykonywać realizowane zadania.