Specjalne dodatki motywacyjne dla Policjantów

 

 

Nowelizacje tegorocznej ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej pozwalają na wykonanie pierwszego kroku w realizacji zobowiązań zawartych w Porozumieniu z dnia 24 września 2021 r., które w imieniu NSZZ Policjantów sygnował Rafał Jankowski.

Przypomnijmy, że w § 4 pkt 1, Minister zobowiązał się do utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 uposażeń. Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy okołobudżetowej (Dz. U. 2021, poz. 1901) utworzono dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. W ramach tego funduszu będzie można przyznać policjantom, ale również i pracownikom Policji specjalne dodatki motywacyjne.
Dodatki będą mogły być przyznawane z mocą od dnia 1 września 2021 r.

Na wydatkowanie przeznaczonej na ten cel kwoty 420 623 000 zł (dla pracowników cywilnych jest kwota odrębna), przełożeni będą mieli czas do dnia 30 października 2022 r.

Specjalne dodatki motywacyjne mają charakter uznaniowy i będzie się je otrzymywać w szczególności za duże zaangażowanie w służbie, za efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. W procesie przyznawania specdodatków ustawodawca nie zapomniał o roli związków zawodowych, które po przedstawieniu przez komendantów sposobu i kryteriów ich przyznawania, będą miały 10 dni na wyrażenie swojej opinii (art. 42a ust. 5).

Jak sama nazwa wskazuje, dodatkowy fundusz motywacyjny będzie funkcjonował niezależnie od przyszłorocznego funduszu nagrodowo-zapomogowego. Jak już wiemy – a to również zostało zapisane we wrześniowym Porozumieniu – przyszłoroczny fundusz nagród będzie odmrożony i powiększony. Dotychczas stanowił on 2,25% planowanych na dany rok uposażeń, a przyszłoroczny wyniesie 2,7%.

Specjalnych dodatków motywacyjnych w ramach tego funduszu nie otrzymają komendanci.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów