FUNKCJONARIUSZE NOWO TWORZONEJ KOMPANII ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE ROZPOCZĘLI SŁUŻBĘ NA SĄDECCZYŹNIE

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 1 września br. na Sądecczyznę zostały skierowane dodatkowe siły policyjne w postaci dwóch plutonów nowo tworzonej kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, która na stałe będzie stacjonować w siedzibie sądeckiej komendy. Dzisiaj (5 września br.) odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom nowego pododdziału.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział m.in. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, przedstawiciele służb mundurowych z Sądecczyzny: gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Paweł Motyka – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ppłk Łukasz Chruślicki – Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ppłk Henryk Kiełbasa – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, nadkom. Rafał Pałka – Naczelnik Wydziału w Nowym Sączu Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, a także insp. Jarosław Nowak – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na czele z komendantem insp. drem Krzysztofem Dymurą i jego zastępcami – mł. insp. Adamem Bukańskim i nadkom. Zbigniewem Zacherem. Nie zabrakło również przedstawicieli związków zawodowych.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie – nadinsp. Michałowi Ledzionowi, przez dowódcę uroczystości, podkom. Rafała Tobołę. Następnie głos zabrał generał Ledzion.

Niespełna 3 lata temu dotknęła nas dramatyczna sytuacja, dotknęła ona cały świat – choroba COVID-19. To spowodowało, że zadania, które stanęły przed polską Policją, zostały rozszerzone o konieczność działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią. W ślad za tym, oprócz zadań, które dotyczyły bieżących spraw określonych w Ustawie o Policji, czyli zatrzymywania przestępców, reagowania na wykroczenia, wspierania społeczności lokalnych, policjanci musieli zacząć realizować zadania związane z walką z pandemią. Oprócz tej sytuacji doszło również do konfliktu na granicy białoruskiej. Działania podprogowe państwa białoruskiego doprowadziły do nielegalnego przejścia migrantów na granicy z Polską. Tam również zostały zaangażowane oddziały polskiej Policji do zabezpieczania granicy, które miały na celu wspieranie Straży Granicznej. I w ostatnim okresie konflikt – wojna na Ukrainie. To wszystko spowodowało, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, na terenie całej Polski powstają dodatkowe pododdziały w strukturach oddziałów prewencji. Na terenie Małopolski powstaną dwie takie kompanie prewencji. Pierwsza na terenie powiatu nowosądeckiego, która będzie realizowała zadania na terenie południowo-wschodniej części Małopolski oraz kompania druga, która powstanie na terenie Podhala, a zlokalizowana zostanie na terenie Zakopanego. To pozwoli nam w sposób bardziej efektywny realizować bieżące zadania zarówno w zakresie działań poszukiwawczych osób zaginionych, w zabezpieczaniu imprez masowych, udzielaniu wsparcia w szczególności jednostkom terenowym w codziennej służbie – mówił komendant.
Pierwszym etapem jest stworzenie w Nowym Sączu kompanii krakowskiego Oddziału Prewencji Policji. Dziś wśród nas są pierwsi funkcjonariusze, 45 funkcjonariuszy oddziału prewencji, którzy z dniem 1 września rozpoczęli służbę na terenie nie tylko powiatu nowosądeckiego, ale również limanowskiego, gorlickiego, a także będą w dalszym ciągu realizować zadania w ramach Odwodu Centralnego Komendanta Głównego Policji To 45 funkcjonariuszy z doświadczeniem, którzy wykonali już szereg zadań zarówno na terenie Małopolski, jak i na terenie kraju, np. w związku, chociażby z działaniami na granicy z Białorusią, czy przy wspieraniu garnizonu podkarpackiego w związku z przyjmowaniem migrantów z Ukrainy. To policjanci mający  doświadczenie w zabezpieczaniu przejazdów kibiców i zabezpieczaniu imprez masowych na terenie Małopolski i nie tylko – omawiał generał.  Do końca roku, zgodnie z dyspozycją Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora dra Jarosława Szymczyka, kompania ta zostanie uzupełniona o kolejne 50 etatów. I w ten sposób do końca 2022 r. ukonstytuuje się pierwsza zamiejscowa kompania Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Moim szanownym kolegom, którzy będą, a właściwie już rozpoczęli od 1 września służbę w tejże kompanii, życzę w szczególności wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych, rozwoju zawodowego i satysfakcji z zadań, które będziecie mogli wykonywać dla południowo-wschodniej części Małopolski. Jestem dumny, że to przedsięwzięcie, które zostało zapoczątkowane około dwóch lat temu, ma swój finał dzisiaj, podczas tego dzisiejszego apelu – zakończył komendant Ledzion.

Po wystąpieniu komendanta wojewódzkiego nadkom. Wojciech Cyran, dowódca pododdziału Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, zameldował gotowość podległych funkcjonariuszy do pełnienia służby w Nowym Sączu.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita – Inwestowanie w bezpieczeństwo Polaków to, jak wielokrotnie podkreślał premier Mateusz Morawiecki, jedno z najważniejszych zadań rządu. Ma ono swój realny wymiar, chociażby w kolejnych ustawach modernizacyjnych, ale także w postaci powiększania kadr służb mundurowych. Nowe etaty, które pozwalają zasilić Oddział Prewencji Policji, stanowią dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla mieszkańców Małopolski, jak i przebywających w naszym regionie gości – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Małopolska jest regionem wyjątkowym ze względu na atrakcyjność turystyczną. Zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, ruch turystyczny generuje dodatkowe wyzwania związane z zabezpieczeniem, chociażby imprez masowych. Co więcej, Sądecczyzna to obszar bogaty w miejscowości uzdrowiskowe, które podejmują kuracjuszy przez cały rok. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że obszar ten graniczy z naszym słowackim sąsiadem. Umiejscowienie właśnie w Nowym Sączu sił Oddziału Prewencji Policji ma więc charakter strategiczny – dodał wojewoda Łukasz Kmita. Wszyscy mamy świadomość, jak cenny jest czas dotarcia na miejsce interwencji. Jest on jednym z tych czynników, które wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Mobilność nowo tworzonej kompanii Oddziału Prewencji Policji z siedzibą w Nowym Sączu stanowi jej dodatkową wartość. Jestem przekonany, że służba na tym obszarze będzie powodem osobistej satysfakcji i dobrego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy zasilą szeregi kompanii – zakończył wojewoda Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości głos zabrał także, Prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel – Myślę, że to będą dobre dla Was lata, miejsce fantastycznej pracy, rozwoju zawodowego. Nowosądeccy policjanci wiedzą, jak bliska jest mi ta formacja – z różnych przyczyn i dlatego szczególnie chcę podziękować Panu Wojewodzie za przychylność dla Nowego Sącza, za wytworzenie tak dobrej atmosfery wokół naszego miasta – takiej, że właśnie Pan Komendant nadinsp. Michał Ledzion podjął decyzję o umiejscowieniu tutaj kompanii OPP. Dziękuje Panom bardzo serdecznie – mówił prezydent, a następnie podkreślił, że współpraca z sądecką Policją jest na wysokim poziomie. – Na co dzień z insp. Krzysztofem Dymurą i Rafałem Leśniakiem prowadzimy następny projekt rozwojowy dla sądeckiej Policji – komisariat. Bardzo będę się cieszył, jeżeli w najbliższych latach ten komisariat powstanie i podniesie jeszcze bardziej sprawność sadeckiej Policji– dodał prezydent, a na koniec podkreślił, że nowa siedziba pododdziału Oddziału Prewencji Policji w regionie sądeckim to bardzo ważne ramię bezpieczeństwa oraz podziękował za zaangażowanie w podjęcie decyzji.

Do podziękowań i gratulacji dołączył również Starosta Nowosądecki, Marek Kwiatkowski. – Panie Generale dziękuję za decyzje, które tworzą u nas ten obszar turystyczny szczególnie bezpiecznym. Dziękuję również Panu Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, insp. drowi Krzysztofowi Dymurze za wspaniałą współpracę  i zrozumienie. Region Sądecczyzny to region turystyczny, gdzie oprócz mieszkańców, których liczba przekracza 300 tys. osób, mamy bardzo dużo turystów i cały czas dbamy o to, żeby Sądecczyzna była terenem turystycznym, aby mieszkańcy z tego czerpali korzyści i czuli się tutaj bezpiecznie. Dzięki Policji jest to możliwe – zakończył starosta.

Uroczysty apel zakończył się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Sądeccy policjanci każdego roku podejmują około 55-60 tysięcy interwencji, ujawniają około 60 tys. wykroczeń. Rocznie na tym obszarze zgłaszanych jest około 3 tysiące zawiadomień o popełnionych przestępstwach. Policjanci pełnią także służbę na stokach narciarskich, zabezpieczają wydarzenia sportowe i kulturalne. Skierowane na Sądecczyznę dodatkowe siły OPP w Krakowie stacjonować będą w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dobre warunki lokalowe, magazyn broni i specjalnego sprzętu, strzelnica czy odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna pozwalają na dalszy rozwój kompanii w tym miejscu. Docelowo, stacjonująca w Nowym Sączu kompania będzie liczyć  około 96 osób. Aktualnie dysponuje 45 etatami. Zasilane są one miejscowymi policjantami, z okolicznych komend, a nawet  z Podkarpacia.
Dzięki obecności OPP w Nowym Sączu możliwe będzie skuteczne wsparcie zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto Nowy Sącz, ale także powiat nowosądecki. Łącznie, obszar ten, który obejmuje ponad 1600 km², zamieszkiwany jest przez blisko 300 tysięcy osób. Dodatkowo, w razie potrzeby policjanci OPP mogą zostać sprawnie skierowani do jednostek ościennych, a czas ich dotarcia na miejsce będzie znacznie krótszy niż z Krakowa.

źródło: Malopolska Policja