PROGRAM POLICJA 4.0 RÓWNIEŻ DLA OSÓB PRZEKRACZAJĄCYCH WIEK WSTĘPU

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego informuje, że uzyskaliśmy zgodę PZU Życie SA  na przyjmowanie do nowego programu Policja 4.0. osób starszych,  przekraczających wiek wstępu (69 lat).

Zgoda ta dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy i pracowników dotychczas ubezpieczonych w programie Policja 2015, a przystępować mogą oni tylko do polis zawartych w ramach Oferty Podstawowej w nowym programie (na zasadzie ciągłości).

PZU Życie SA wraża zgodę na możliwość posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji przekraczających standardowy wiek wstępu i końca odpowiedzialności w ramach standardowej oferty pracowniczej. Mając powyższe na uwadze pracownicy przekraczający standardowy wiek wstępu aktualnie ubezpieczeni w programie branżowym POLICJA 2015 mogą przystąpić do Oferty Podstawowej w ramach programu branżowego POLICJA 4.0.

Jednocześnie deklarujemy, iż w przypadku funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, którym w trakcie trwania programu branżowego POLICJA 4.0 będzie się kończył standardowy okres ubezpieczenia na skutek przekroczenia 70 roku życia, będą udzielanie indywidualne zgody  z zastrzeżeniem, iż każda z tych osób będzie mogła kontynuować ochronę ubezpieczeniową wyłącznie w ramach polisy zawartej na warunkach Oferty Podstawowej.

 Z racji obligatoryjności produktowej powyższa zgoda dotyczy zarówno ubezpieczenia P Plus jaki i OMS (opieka medyczna).

Przypominamy, że OFERTA PODSTAWOWA to  w garnizonie małopolskim warianty podstawowe : 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16.  Nie ma możliwości zapisywania się osób starszych (powyżej 69 . roku życia) do ubezpieczeń dodatkowych (cegiełek).