Nadgodziny w służbie. Jest problem, czy go nie ma?

Od lipca 2019 roku na podstawie art.33 ustawy o Policji każdy policjant ma prawo do odbioru wypracowanych nadgodzin w formie dnia/dni wolnych lub rekompensaty pieniężnej w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę służby przekraczającą określoną normę w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów szczegółowo określił m.in. podstawowy i zmianowy rozkład czasu służby policjantów, dzienny i tygodniowy wymiar czasu służby policjantów, przypadki przedłużenia czasu służby policjantów ponad ustaloną normę, sposób ewidencjonowania i rozliczania czasu służby policjantów, tryb oraz warunki przyznawania i termin wypłaty rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Jakby mogło się wydawać, przepisy są i wszystko powinno działać jak w szwajcarskim zegarku. Coś jednak nie działa. Czy jak zwykle winni są przełożeni, którzy w dowolny sposób interpretują jasne przepisy? Na to pytanie szuka odpowiedzi Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, do którego coraz częściej zwracają się funkcjonariusze garnizonu małopolskiego, którzy czują się pokrzywdzeni sposobem i formą odbioru nadgodzin.

17 sierpnia 2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego działając w formie kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów w trybie dostępu do informacji publicznej, zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona o informacje i odpowiedzi dotyczące niżej wymienionych pytań i zagadnień:

  • Czy w jednostkach Policji woj. małopolskiego, prowadzona jest ewidencja ilości wypracowanych nadgodzin przez policjantów? Jeżeli tak, to ile nadgodzin zostało wypracowanych przez policjantów woj. małopolskiego z rozbiciem na poszczególne jednostki KPP, KMP, OPP, SPKP, KP ? (tabelarycznie) I i II półrocze 2020 roku oraz 1 połowa 2021 roku. Ile z tych nadgodzin zostało wypłacone w formie pieniężnej, a ile zostało oddanych jako dzień wolny od służby?
  • Czy w ramach prowadzonych rejestrów są na bieżąco wypłacane dodatkowe środki pieniężne za wypracowane nadgodziny? Czy są w tym zakresie opóźnienia? Za ile godzin wypłacono dodatkowe należności pieniężne, a za ile policjanci wybrali wolne godziny z rozbiciem na poszczególne jednostki KPP, KMP, OPP, SPKP, KP?
  • Kto podejmuje decyzję o wyborze sposobu rozliczania nadgodzin w formie przyznania dodatkowych dni wolnych lub wypłaceniu dodatkowych należności pieniężnych?
  • Czy w podjęciu decyzji o sposobie rozliczenia brana jest pod uwagę wola policjanta dotycząca wyboru godzin wolnych czy też rozliczenia w formie finansowej?
  •  Czy w sytuacji kiedy policjant wybierze formę rozliczenia – dzień wolny to czy sam decyduje o tym terminie, czy jest on mu narzucany? Jeśli tak to przez kogo i na podstawie jakich przepisów?
  •  Czy wydano w tej sprawie jednolite wytyczne dla całego garnizonu małopolskiego? Jeżeli tak, to proszę o podanie nazwy aktu prawnego i daty kiedy takie wytyczne zostały przekazane do stosowania w poszczególnych jednostkach.

Po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości związane ze stosowaniem art.33 ustawy o Policji.

 

 

źródło: nszzp-malopolska.pl