OSTATNIE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO VII KADENCJI

 

23 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się ostatnie w kończącej się VII kadencji, posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego połączone z uroczystym spotkaniem.

Kilkanaście minut po godz. 11.00 uczestnicy posiedzenia zebrali się w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda  w Bukowinie Tatrzańskiej. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Ireneusz Toporowski stwierdził quorum.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, który przywitał zgromadzonych i podziękował za tak liczne przybycie. Przedstawił i poddał pod głosowanie porządek obrad, który został zaakceptowany przez osoby uprawnione do głosowania.

W pierwszym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Konrad Nowaczek  z ogromną i znaną wszystkim  skrupulatnością przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2021. Bilans został zatwierdzony jednogłośnie.

W związku z trwającą kampanią wyborczą do struktur NSZZ Policjantów kol. Grzegorz Gubała w kolejnym punkcie spotkania przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego wybory do struktur związku rozpoczynają się 01 maja 2022 roku, a zakończyć się mają do 31 grudnia 2022 roku.

Po tej informacji przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi:

 • terminów  na przeprowadzenie walnych zebrań w poszczególnych Kołach i Zarządach Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego;
 • wyboru delegatów na wojewódzką konferencję sprawozdawczo-wyborczą (liczba delegatów z poszczególnych Zarządów Terenowych)

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podjęli następujące uchwały:

 1. do 31 lipca 2022 r. Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów wskażą terminy walnych zebrań (walne zebrania powinny odbyć się do 07 listopada).
 2. do 18 listopada 2022 r. Terenowe Komisje Rewizyjne przekażą do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego protokoły z walnych zebrań.

W punkcie obrad dotyczącym ilości delegatów reprezentujących poszczególne Zarządy Terenowe na wojewódzkiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej rozgorzała gorąca dyskusja. Ostatecznie zwyciężyła demokracja i pod głosowanie poddano dwie zgłoszone propozycje. Liczba delegatów reprezentujących Zarządy Terenowe na wojewódzką konferencję sprawozdawczo-wyborczą została przegłosowana zdecydowaną większością.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków podjęto uchwałę o pomocy finansowej z Funduszu Pomocy Socjalnej przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego jednemu z Przewodniczących Zarządów Terenowych, u którego stwierdzono poważną chorobę. W związku z przejściem na emeryturę 2 członków Komisji Socjalnej, podczas głosowania wybrano ich następców; kol. Arkadiusza Balsama oraz kol. Bogdana Niedbałę, którzy  będą pracować społecznie na rzecz związkowców.

Na koniec zaproszono przedstawicieli PZU, którzy przekazali informację na temat nowego programu ubezpieczeniowego Policja 4.0 w PZU. Program zacznie obowiązywać od 01 września 2022 roku. Zgodnie z informacją ubezpieczyciela dotychczasowo zawarte umowy “Policja PZU 2015” przestaną obowiązywać 01 grudnia 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Zarządu Wojewódzkiego lub u Przewodniczących Zarządów Terenowych działających przy jednostkach Policji.


Punktualnie o godzinie 19.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie z okazji kończącej  się VII Kadencji Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego. Znamienitych Gości, Przyjaciół, Koleżanki i Kolegów, którzy swoją pracą, postawą wspierają funkcjonowanie naszej organizacji, przywitał kol. Grzegorz Gubała. Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita, doradca wojewody, Krzysztof Durek, były policjant, represjonowany za próbę utworzenia w 1981 r. Związku Zawodowego, ksiądz Protojereja mgr Andrzej Grycz – Prawosławny Kapelan Małopolskiej Policji, Andrzej Kozioł – Przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska, Dariusz Majcherczyk – Dyrektor Banku PKO Bank Polski S.A., Oddział 1 w Krakowie, Izabela Baszak-Wolańska Prezes Zarządu KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi sp. z o.o., Marcin Grudzień reprezentujący  firmę ubezpieczeniową PZU Życie S.A, Katarzyna Śpiewak przedstawiciel Mentor S.A., Robert Chrzanowski  Prokurent PWS Konstanta S.A., Piotr Wiatr – reprezentujący firmę T-Mobile Polska.

Wśród znamienitych Gości nie zabrakło naszych Przyjaciół Związkowców z innych województw: Kol. Michał Sawicki, Kol. Andrzej Michalski, Kol. Krzysztofa Adamski – reprezentujących Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego, Kol. Grzegorza Kuliberda, Kol. Jacek Bryła – reprezentujących Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. śląskiego oraz Kol. Tomasz Stopa reprezentujący Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego.

Uroczyste spotkanie stało się okazją do złożenia podziękowań, wyrazów uznania i przyznania, nagród oraz odznaczeń. Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała w asyście kolegów Andrzeja Mruczka – Sekretarza ZW NSZZ P woj. małopolskiego,  Konrada Nowaczka Skarbnika ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, Pawła Teklińskiego Cichego wręczył nagrody i odznaczenia:

 • Grzegorzowi Kuliberdzie brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Dariuszowi Majcherczykowi brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Andrzejowi Michalskiemu brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Tomaszowi Stopie brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Andrzejowi Koziołowi brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Krzysztofowi Adamskiemu brązowy Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Piotrowi Dziekanowskiemu srebrny Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Michałowi Sawickiemu srebrny Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
 • Jackowi Bryle srebrny Krzyż Zasługi dla NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dla Policjantów, Emeryta Policyjnego pełniących społeczne funkcje w Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, którzy w ostatnim czasie pełnili służbę na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i tworzyli konwój z pomocą humanitarną – leki, środki opatrunkowe, środki techniczne, które zawieźli na terytorium Ukrainy i przekazali Policjantom ze Lwowa, wręczone zostały monety kolekcjonerskie „Ochrona polskiej granicy wschodniej” wybite w srebrze, wyemitowane przez Narodowy Bank Polski wraz z certyfikatami autentyczności:

 • Kol. Arkadiusz Balsam
 • Kol. Szymon Gruca
 • Kol. Artur Kochan
 • Kol. Jakób Mółka
 • Kol. Rafał Orchel

Jako wyraz podziękowania za wsparcie i pracę na rzecz małopolskiej Policji, Policjantów i Związkowców NSZZP woj. małopolskiego Przewodniczący Grzegorz Gubała w imieniu Zarządu Wojewódzkiego przekazał na ręce Pana Wojewody Łukasza Kmity oraz jego Doradcy Pana Krzystofa Durka okolicznościowe ryngrafy.

źródło: nszzp-malopolska.pl