Jak odpowiedzieć na pytanie, unikając jednoznacznej odpowiedzi… Uczy KWP w Krakowie.

13 września br. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, działając w formie kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów w trybie dostępu do informacji publicznej, zwrócił się do Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o informacje dot. dodatków służbowych, pisaliśmy o tym w artykule “DODATEK SŁUŻBOWY. COŚ DAĆ, CZY WYSTARCZY OBIECAĆ?” oraz “Z pytaniami o dodatki służbowe/funkcyjne poczekamy do 9 listopada“. Dnia 10 listopada wpłynęła oficjalna odpowiedź, pod którą podpisał się sam nadinsp. Michał Ledzion.


Strona związkowa postawiła 2 pytania:

1. Udzielenie informacji o wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych funkcjonariuszy Policji dla każdej z grup zaszeregowania na dzień 01 marca 2022 roku z uwzględnieniem podziału na:

  • Komendę Wojewódzką Policji oraz poszczególne Komendy Miejskie i Powiatowe woj. małopolskiego;

  • wskazanie najwyższego, średniego i najniższego dodatku (osobno dla dodatków służbowych, osobno dla dodatków funkcyjnych);

  • przy kwotach granicznych (najwyższej oraz najniższej) podanie stażu służby funkcjonariusza, który takowy dodatek otrzymuje;

Choć komenda częściowo ustosunkowała się do pytania pierwszego, podając dane na dzień 1 stycznia 2022, a pytanie dotyczyło stanu na dzień 1 marca 2022, nawet nie postarała się odpowiedzieć na pytanie:

2. Udzielenie informacji, jaka ilość wniosków o podwyższenie dodatków służbowych/funkcyjnych  została negatywnie rozpatrzona, cofnięta, czyją decyzją i na jakiej podstawie prawnej i faktycznej.

Komendant w piśmie wskazuje, że wpłynęło ponad 2400 wniosków personalnych “które angażowały środki finansowe i jednocześnie nie dotyczyły zmian o charakterze obligatoryjnym”, lecz “nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie, w zakresie ilości negatywnie rozpatrzonych wniosków o dodatek służbowy/funkcyjny, oraz wskazanie średniego czasu rozpatrzenia wniosku. W przedmiotowym zakresie KWP w Krakowie nie była zobowiązania do sporządzania żadnych wykazów lub sprawozdań, które wymagałyby gromadzenia takich danych”. W Ostatnim akapicie Komendant podnosi, że angażowanie środków finansowych nie jest równoznaczne z wydaniem rozkazu personalnego w danej sprawie- o tym ostatecznie decyduje przełożony właściwy w sprawach osobowych. Tym samym Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie sprytnie uniknął szczerej odpowiedzi na proste pytania.

Zapraszamy do przeczytania całego dokumentu, który dostępny jest tutaj.

Niżej prezentujemy tabele z wysokością dodatków służbowych/ funkcyjnych.

 

źródło: ZW NSZZP woj. małopolskiego