NADGODZINY W MAŁOPOLSCE – ODPOWIEDŹ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

 

17 sierpnia 2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego działając w formie kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów w trybie dostępu do informacji publicznej, zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o informacje i odpowiedzi dotyczące niżej wymienionych pytań i zagadnień:

  • Czy w jednostkach Policji woj. małopolskiego, prowadzona jest ewidencja ilości wypracowanych nadgodzin przez policjantów? Jeżeli tak, to ile nadgodzin zostało wypracowanych przez policjantów woj. małopolskiego z rozbiciem na poszczególne jednostki KPP, KMP, OPP, SPKP, KP ? (tabelarycznie) I i II półrocze 2020 roku oraz 1 połowa 2021 roku. Ile z tych nadgodzin zostało wypłacone w formie pieniężnej, a ile zostało oddanych jako dzień wolny od służby?
  • Czy w ramach prowadzonych rejestrów są na bieżąco wypłacane dodatkowe środki pieniężne za wypracowane nadgodziny? Czy są w tym zakresie opóźnienia? Za ile godzin wypłacono dodatkowe należności pieniężne, a za ile policjanci wybrali wolne godziny z rozbiciem na poszczególne jednostki KPP, KMP, OPP, SPKP, KP?
  • Kto podejmuje decyzję o wyborze sposobu rozliczania nadgodzin w formie przyznania dodatkowych dni wolnych lub wypłaceniu dodatkowych należności pieniężnych?
  • Czy w podjęciu decyzji o sposobie rozliczenia brana jest pod uwagę wola policjanta dotycząca wyboru godzin wolnych czy też rozliczenia w formie finansowej?
  •  Czy w sytuacji kiedy policjant wybierze formę rozliczenia – dzień wolny to czy sam decyduje o tym terminie, czy jest on mu narzucany? Jeśli tak to przez kogo i na podstawie jakich przepisów?
  •  Czy wydano w tej sprawie jednolite wytyczne dla całego garnizonu małopolskiego? Jeżeli tak, to proszę o podanie nazwy aktu prawnego i daty kiedy takie wytyczne zostały przekazane do stosowania w poszczególnych jednostkach.

Już 1 września 2021 roku do sekretariatu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wpłynęła wyczerpująca odpowiedź od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wraz z zestawieniem ilości wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy Policji województwa małopolskiego z rozbiciem na komendy powiatowe/miejskie Policji, Oddział Prewencji Policji w Krakowie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie oraz komisariaty specjalistyczne Policji za I i II półrocze 2020 roku, oraz za I półrocze roku 2021.

W piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały można przeczytać:

“… o sposobie odbioru wypracowanych nadgodzin przez policjanta w okresie rozliczeniowym w pierwszej kolejności decyduje jego przełożony, uwzględniając konieczność zachowania ciągłości służby, ale też z uwzględnieniem należnego policjantowi prawa do wypoczynku. Policjant nie może z góry zakładać, że każda wypracowana przez niego nadgodzina będzie rozliczana wyłącznie w ramach wypłacanego ekwiwalentu za czas służby przekraczający ustawową normę (40 godzin tygodniowo). Jeżeli natomiast nie będzie możliwości odbioru przez policjanta wypracowanych nadgodzin poprzez udzielenie mu w okresie rozliczeniowym czasu wolnego, to z chwilą zamknięcia okresu rozliczeniowego sposób wykorzystania wypracowanych nadgodzin zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o Policji określa policjant… z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego uwzględniana jest wyłącznie wola policjanta.

W dalszej części odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zwraca po raz kolejny uwagę, na sposób wykorzystania nadgodzin w okresie rozliczeniowym pisząc:

“… w trakcie trwania okresu rozliczeniowego o sposobie wykorzystania nadgodzin decyduje w pierwszej kolejności przełożony policjanta, który może uwzględniać wolę policjanta co do sposobu rozliczania przez niego nadgodzin. W sytuacji, gdy policjant wybierze formę rozliczenia nadgodzin jako czas wolny od służby, zawsze powinien uzgodnić termin odbioru tych godzin z przełożonym. Natomiast w sytuacji, gdy policjant nie wykazuje inicjatywy w odbiorze wypracowanych nadgodzin to przełożony powinien wskazać w jakim terminie policjant powinien te nadgodziny odebrać jako czas wolny od służby…”

W końcowej części odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dodaje, że wypłaty rekompensat za nadgodziny wypłacane są policjantom bez opóźnień na podstawie zestawień przesłanych przez komórki kadrowe.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dołoży wszelkich starań, aby w razie niepokojących sygnałów docierających z terenu wyeliminować ewentualne nieprawidłowości związane ze stosowaniem art. 33 ustawy o Policji.

 

źródło: Odpowiedź od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wraz z zestawieniem ilości wypracowanych nadgodzin przez funkcjonariuszy Policji województwa małopolskiego z rozbiciem na komendy powiatowe/miejskie Policji, Oddział Prewencji Policji w Krakowie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie oraz komisariaty specjalistyczne Policji za I i II półrocze 2020 roku, oraz za I półrocze roku 2021.

źródło: nszzp-malopolska.pl